PREVENCIJA

Kako bi se uticalo na posebno osetljivu populaciju mladih članovi Udruţenja „Prevent“ osmislili su „Školu za vršnjačke edukatore iz oblasti prevencije narkomanije“. Po ovom modelu do sada je odrţano preko 30 treninga u 20 gradova Repulike Srbije, gde su obučeni vršnjački edukatori da stečena znanja prenose na vršnjake.

SMANJENJE ŠTETNOSTI

Pojam smanjenja štete odnosi se na štetu, i ličnu i društvenu,…

EDUKACIJE

Pored mladih, Preventove treninge do sada su prohađali lekari…

ISTRAŽIVANJA I STRATEŠKA DOKUMENTA

Kada je u pitanju istraživački rad Prevent je učesnik RAR…