ISTRAŽIVANJA I STRATEŠKA DOKUMENTA

Kada je u pitanju istraživački rad Prevent je učesnik RAR istraživanja u saradnji sa Unicef-om i „Istraživanja među populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a“ (2008, 2012. i 2013. godine), u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije, ali i organizator istraživanja samostalno.

Kada je reč o izradi strateških dokumenata Prevent je učesnik procesa za izradu Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga, Strategije o HIV infekciji i AIDS-u, Nacionalne strategije za zdravlje i razvoj mladih, Nacionalne strategije za mlade, Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada, kurikuluma za predmet Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine, učesnik reforme Zakona o socijalnoj zaštiti, jedan od tvoraca dokumenta Standardi u vršnjačkoj edukaciji…